Senast publicerat 04-06-2021 21:52

Punkt i protokollet PR 103/2016 rd Plenum Onsdag 19.10.2016 kl. 13.59—16.37

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 34 a kap. i strafflagen, 10 kap. i tvångsmedelslagen och 5 kap. i polislagen

Regeringens propositionRP 93/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 10/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.10.2016.