Senast publicerat 05-06-2021 15:16

Punkt i protokollet PR 104/2018 rd Plenum Fredag 19.10.2018 kl. 12.59—13.33

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ordningsföljden för betalningar till borgenärer i kreditinstitut och vissa värdepappersföretag

Regeringens propositionRP 112/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 14/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—6 i proposition RP 112/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.