Senast publicerat 06-06-2021 12:07

Punkt i protokollet PR 104/2020 rd Plenum Fredag 26.6.2020 kl. 10.00—13.01

3.  Riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala en riksdagsledamot

Övrigt ärendeÖ 5/2019 rd
Utskottets betänkandeGrUB 21/2020 rd
Enda behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande GrUB 21/2020 rd. Debatten om ärendet avslutades i plenum 24.6.2020. 

Under debatten har Wille Rydman understödd av Päivi Räsänen föreslagit att riksdagen inte ger sitt samtycke till att riksdagsledamot Juha Mäenpää åtalas för det brott som avses i begäran om åtalstillstånd. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Jag konstaterar att en riksdagsledamot enligt 30 § 2 mom. i grundlagen inte får åtalas för åsikter som ledamoten yttrat i riksdagen, om inte riksdagen samtyckt till åtgärden genom ett beslut som har fattats med minst fem sjättedelar av de avgivna rösterna. 

Vidare konstaterar jag att en ledamot enligt 32 § i grundlagen är jävig att delta i beslutsfattandet i ärenden som gäller ledamoten personligen. 

Riksdagen ska nu rösta om förslaget: betänkandet ”ja”, Wille Rydmans förslag ”nej”. 

[Omröstningen med omröstningsapparat verkställdes stegvis med fyra grupper i alfabetisk ordning.] 

Talman Anu Vehviläinen
:

Ärade ledamöter! Jag ber att salen lugnar ner sig och att den decimerade sammansättningen intar sina platser i plenisalen. För övrigt konstaterar jag att det hörs en del ljud från salens utsida in hit i salen. Jag önskar att det blir lugnare nu då omröstningsresultatet avkunnas. 

Betänkandet ”ja”, Wille Rydmans förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 121 ja, 54 nej; 24 frånvarande
 

Riksdagen beslutade att inte ge sitt samtycke till att riksdagsledamot Juha Mäenpää åtalas för det brott som avses i begäran om åtalstillstånd. Ärendet slutbehandlat.