Senast publicerat 18-01-2022 15:45

Punkt i protokollet PR 104/2020 rd Plenum Fredag 26.6.2020 kl. 10.00—13.01

4.  Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2020Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 (RP 88/2020 rd)

Regeringens propositionRP 88/2020 rd
Regeringens propositionRP 97/2020 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 23-27/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 13/2020 rd
Enda behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottet betänkande FiUB 13/2020 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 25.6.2020. 

Nu följer detaljbehandling av tilläggsbudgetpropositionen. Jag ber ledamöterna framställa ändringsförslagen. Det är möjligt att på en och samma gång framställa och understöda alla ändringsförslag som ingår i samma reservation. 

Följande ändringsförslag till tilläggsbudgeten, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior, framställdes:  

1. Ville Vähämäki saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 23.01.02: Anslaget för löner till statssekreterare och specialmedarbetare minskas med 2 900 000 euro. (Reservation 1) 

2. Ville Vähämäki saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 23.01.02: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen drar ner på antalet politiska specialmedarbetare och ser över systemet med statssekreterare.” (Reservation 1) 

3. Ville Vähämäki saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 28.90.30: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen inleder ett utvecklingsprojekt för att se över sättet att bestämma statsandelarna för att vi vid en eventuell andra coronavåg särskilt kan stödja de kommuner som har de största kostnaderna för epidemin.” (Reservation 1) 

4. Ville Vähämäki saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 35.20.34: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen skjuter fram fristen för att slopa oljeuppvärmning i kommunala fastigheter.” (Reservation 1) 

5. Ville Vähämäki saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 35.20.56: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen skjuter fram fristen för att slopa oljeuppvärmning i bostadshus.” (Reservation 1) 

7. Ville Vähämäki saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 11.01.02: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen utreder förutsättningarna för att sänka beskattningen av nystartade företag så att företagen delvis kan skjuta upp skatterna med ett eller två beskattningsår. Det är viktigt att en sådan praxis inte ger upphov till skatteflykt genom att kortlivade företag och företag med skatteskulder länkas samman.” (Reservation 1) 

8. Ville Vähämäki saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 11.01.02: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen börjar bereda en stegvis sänkning av samfundsskattesatsen i syfte att öka företagens konkurrenskraft och exportmöjligheter.” (Reservation 1) 

9. Ville Vähämäki saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen utan dröjsmål utarbetar riktlinjer för utvecklandet av EU:s monetära union där man redogör för Finlands ståndpunkter i de centrala öppna frågorna , samt lämnar riksdagen en redogörelse om riktlinjerna under höstsessionen.” (Reservation 1) 

10. Ville Vähämäki saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen respekterar grundlagsutskottets ställningstaganden och ser till att Finlands ansvar och riskfordringar inte blir oskäliga och okontrollerbara, inte ens steg för steg genom flera små enskilda beslut. Det totala beloppet av Finlands åtaganden och sannolikheten för att dessa åtaganden realiseras ska följas noggrant.” (Reservation 1) 

11. Ville Vähämäki saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen meddelar att Finland inte deltar i det återhämtningsinstrument som omfattas av EU:s återhämtningsplan.” (Reservation 1) 

12. Ville Vähämäki saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen utan dröjsmål granskar nuläget för projektet för ett reservbetalningssystem och påskyndar färdigställandet av ett fungerande reservsystem.” (Reservation 1) 

13. Ville Vähämäki saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen erkänner att regeringsprogrammet är föråldrat och därför utarbetar som bilaga till sitt program en 'vägkarta för anpassning' av ekonomin som ska styra den ekonomiska anpassningen och regeringsprogrammet.” (Reservation 1) 

14. Ville Vähämäki saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen aktivt börjar främja införandet av internationella klimattullar. De klimattullar som genomförs i enlighet med principen om att förorenaren betalar riktar om produktionen på ett sätt som gynnar utsläppssnåla produktionssätt och länder som skött sina ärenden väl. Det innebär investeringar, arbetsplatser och skatteinkomster. Tullarna minskar också koldioxid- och föroreningsläckaget från den nuvarande nivån.” (Reservation 1) 

15. Ville Vähämäki saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen lägger fram en konkret plan för en övergripande minskning av kostnaderna för invandringen, inklusive en omvärdering av mottagningsverksamheten, integrationen, flyktingrådgivningen samt tjänsterna och förmånerna.” (Reservation 1) 

16. Ville Vähämäki saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen avstår från att förlänga läroplikten och riktar anslag till att stödja barns tidiga år samt stärker det multidisciplinära stödet på rådgivningsbyråerna och inom småbarnspedagogiken.” (Reservation 1) 

17. Timo Heinonen saml understödd av Pauli Kiuru saml allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen förbinder sig uppfylla följande två mål: att den offentliga skuldsättningen under inga omständigheter överstiger 80 procent av bnp och att hållbarhetsunderskottet i de offentliga finanserna undanröjs under det här decenniet.” (Reservation 2) 

18. Timo Heinonen saml understödd av Pauli Kiuru saml allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen förbinder sig att i färdplanen för hållbara offentliga finanser inkludera målet att höja sysselsättningen till 80 procent under det här decenniet.” (Reservation 2) 

19. Timo Heinonen saml understödd av Pauli Kiuru saml allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen förbinder sig att förbättra saldot i de offentliga finanserna med minst fem miljarder under den här valperioden.” (Reservation 2) 

20. Timo Heinonen saml understödd av Pauli Kiuru saml allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen i höst fattar de beslut som enligt en uppskattning från finansministeriet resulterar i 100 000 nya sysselsatta under den här valperioden.” (Reservation 2) 

21. Timo Heinonen saml understödd av Pauli Kiuru saml allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen bereder en stimulerande finanspolitik på beredning av finansministeriet och tydligt specificerar åtgärderna för att de ska kunna utvärderas i efterhand.” (Reservation 2) 

22. Timo Heinonen saml understödd av Pauli Kiuru saml allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att man för att stimulera ekonomin och säkerställa livskraften och tillväxten i hela landet åtgärdar det eftersatta underhållet av vägnätet genom att höja antalet asfalteringar av vägar med minst 6 000 kilometer per år. På så sätt kan man också reparera vägnätet i landskapen och på landsbygden, eftersom det är i ytterst dåligt skick.” (Reservation 2) 

23. Päivi Räsänen kd understödd av Sari Tanus kd allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen omedelbart vidtar omfattande och verkningsfulla sysselsättningsåtgärder.” (Reservation 3) 

24. Päivi Räsänen kd understödd av Sari Tanus kd allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen utarbetar en plan för att stabilisera de offentliga finanserna under innevarande valperiod.” (Reservation 3) 

25. Päivi Räsänen kd understödd av Sari Tanus kd allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att hela den förhöjda kommunala andelen av samfundsskatten jämnas ut rättvist genom systemet för utjämning av statsandelarna.” (Reservation 3) 

26. Päivi Räsänen kd understödd av Sari Tanus kd allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen ger högskolorna tillräcklig tilläggsfinansiering för att i sin helhet täcka de merkostnader som de nya nybörjarplatserna medför.” (Reservation 3) 

27. Päivi Räsänen kd understödd av Sari Tanus kd allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen ökar resurserna för att effektivisera ansökningsprocessen för och övervakningen av företagsstöd samt skapar klara anvisningar som förebygger missbruk av företagsstöd.” (Reservation 3) 

28. Päivi Räsänen kd understödd av Sari Tanus kd allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition med förslag till införande av en allmän inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning.” (Reservation 3) 

29. Päivi Räsänen kd understödd av Sari Tanus kd allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen vid beviljandet av kostnadsstöd beaktar olika föreningar och organisationer vars verksamhet och inkomster har påverkats avsevärt av coronakrisen.” (Reservation 3) 

30. Päivi Räsänen kd understödd av Sari Tanus kd allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen avstår från det planerade stödet till nyhetsverksamhet via en separat stödnämnd och i stället stöder medierna jämlikt utan att ingripa i nyhetsverksamhetens innehåll.” (Reservation 3) 

Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 23 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 31 ja, 24 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 31 ja, 24 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 43 ja, 11 nej, 1 avstår; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 5 ”nej”.
Omröstningsresultat: 41 ja, 13 nej, 1 avstår; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Anu Vehviläinen
:

Förslag nr 6 stryks eftersom det varken framställts eller understötts. 

Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 7 ”nej”.
Omröstningsresultat: 42 ja, 13 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 8 ”nej”.
Omröstningsresultat: 31 ja, 24 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 9 ”nej”.
Omröstningsresultat: 31 ja, 24 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 10 ”nej”.
Omröstningsresultat: 31 ja, 24 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 11 ”nej”.
Omröstningsresultat: 42 ja, 13 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 12 ”nej”.
Omröstningsresultat: 44 ja, 11 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 13 ”nej”.
Omröstningsresultat: 31 ja, 24 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 14 ”nej”.
Omröstningsresultat: 31 ja, 24 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 15 ”nej”.
Omröstningsresultat: 43 ja, 12 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 16 ”nej”.
Omröstningsresultat: 30 ja, 24 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 17 ”nej”.
Omröstningsresultat: 31 ja, 24 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 18 ”nej”.
Omröstningsresultat: 31 ja, 24 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 19 ”nej”.
Omröstningsresultat: 31 ja, 24 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 20 ”nej”.
Omröstningsresultat: 31 ja, 24 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 21 ”nej”.
Omröstningsresultat: 31 ja, 24 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 22 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 23 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Päivi Räsänens förslag nr 23 ”nej”.
Omröstningsresultat: 31 ja, 24 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Päivi Räsänens förslag nr 24 ”nej”.
Omröstningsresultat: 31 ja, 24 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Päivi Räsänens förslag nr 25 ”nej”.
Omröstningsresultat: 31 ja, 24 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Päivi Räsänens förslag nr 26 ”nej”.
Omröstningsresultat: 31 ja, 24 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Päivi Räsänens förslag nr 27 ”nej”.
Omröstningsresultat: 31 ja, 24 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Päivi Räsänens förslag nr 28 ”nej”.
Omröstningsresultat: 31 ja, 21 nej, 3 avstår; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Päivi Räsänens förslag nr 29 ”nej”.
Omröstningsresultat: 31 ja, 24 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Päivi Räsänens förslag nr 30 ”nej”.
Omröstningsresultat: 35 ja, 18 nej, 2 avstår; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände förslaget till en fjärde tilläggsbudget för 2020 i proposition RP 88/2020 rd och den kompletterande propositionen RP 97/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 23—27/2020 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den fjärde tilläggsbudgeten för 2020. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen om misstroende.  

Under debatten har följande förslag om misstroende mot statsrådet framställts: 

Timo Heinonen saml understödd av Sanni Grahn-Laasonen saml: ”Regeringen har inte i samband med tilläggsbudgeten, som leder till rekordartad skuldsättning, förmått fatta beslut om en enda konkret reform för att permanent höja sysselsättningen, stärka en hållbar tillväxt, åtgärda hållbarhetsgapet eller avsluta den nya skuldsättningen ens på 2030-talet. Följaktligen konstaterar riksdagen att regeringen inte har riksdagens förtroende.” 

Sari Essayah kd understödd av Sari Tanus kd: ”Regeringen har inte lämnat några sysselsättningsåtgärder till riksdagen i enlighet med regeringsprogrammet, och regeringen har inte heller någon tydlig plan för balansering av ekonomin. Med coronakrisen som förevändning har regeringen till riksdagen lagt fram utgiftsökningar och förslag som inte har samband med hanteringen av den akuta krisen, men som ytterligare ökar underskottet i de offentliga finanserna på lång sikt. Följaktligen konstaterar riksdagen att regeringen inte har riksdagens förtroende.”  

Lulu Ranne saf understödd av Vilhelm Junnila saf: ”Regeringen håller envist fast vid sitt ideologiska regeringsprogram och skuldsätter samtidigt Finland på ett exceptionellt sätt. Regeringsprogrammet och de åtgärder som följer av det kommer inte att förbättra sysselsättningen, medborgarnas köpkraft, konkurrenskraften eller exporten och är med sina överdimensionerade klimatmål skadliga för industrin och den ekonomiska verksamheten. Följaktligen konstaterar riksdagen att regeringen inte har riksdagens förtroende.” 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Vid omröstningarna ställs först Sari Essayahs förslag mot Timo Heinonens förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot Lulu Rannes förslag. Slutligen verkställs omröstning om huruvida statsrådet har riksdagens förtroende. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Timo Heinonens förslag ”ja”, Sari Essayahs förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 42 ja, 13 nej; 144 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Timo Heinonens förslag. 
2) Lulu Rannes förslag ”ja”, Timo Heinonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 43 ja, 12 nej; 144 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Lulu Rannes förslag. 
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärade ledamöter! Nu verkställs en omröstning där så många ledamöter som möjligt deltar. Jag önskar att ledamöterna kommer in i salen genom huvuddörren vid rikssalens sida och sedan efter voteringen avlägsnar sig via sidodörrarna. 

Jag ber nu de ledamöter vars efternamn börjar på bokstäverna A—J stanna kvar i salen, de övriga ledamöterna ber jag avlägsna sig för att vänta på den egna turen att votera. 

[Omröstningen med omröstningsapparat verkställdes stegvis med fyra grupper i alfabetisk ordning.] 

3) Förtroende för statsrådet ”ja”, Lulu Rannes förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 44 nej, 23 avstår; 27 frånvarande
 

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.