Punkt i protokollet
PR
105
2017 rd
Plenum
Tisdag 17.10.2017 kl. 14.00—17.34
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 36 och 37 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och 1 § i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård
Regeringens proposition
Remissdebatt
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 7 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet. 
Debatt
17.22
Lea
Mäkipää
si
Arvoisa puhemies! Ihan lyhyesti. Tässä hallitus esittää, että sairausvakuutuslain alaisia vähimmäispäivärahoja, kuten sairaus-, äitiys-, vanhempain- ja isyyspäivärahoja korotetaan 23 eurolla kuukaudessa. Korotus koskisi myös kuntoutusrahaa, ja korotuksen tarkoitus on vähentää viimesijaisen toimeentulotuen tarvetta. Vähimmäismäärä nousisi kuukausitasolla vajaasta 600 eurosta 616 euroon. 
Toinen merkittävä ja hyvä asia on, että lapsen kotona tapahtuvassa saattohoitotilanteessa erityishoitorahaa voidaan maksaa kummallekin vanhemmalle. Nyt erityishoitorahaa maksetaan vain yhdelle hoitavalle vanhemmalle. Tällä muutoksella pyritään mahdollistamaan kummankin vanhemman läsnäolo, hoitoon osallistuminen sekä toimeentulo. Kustannusvaikutukset tässä ovat aika pienet. Tämä on oikein lämmin kädenojennus näissä saattohoitotilanteissa oleville. Ja vielä voisi sanoa, että kotona tapahtuvaan saattohoitoon rinnastetaan myös muussa kuin erikoissairaanhoidon sairaalassa, esimerkiksi jossain palvelukeskuksessa, annettu saattohoito. 
Vielä kolmantena on mielestäni myönteistä tämä, että yrittäjien sairastumisen omavastuuaikaa lyhennetään nyt yhteen sairastumispäivään. Tällä hetkellähän oli omavastuuaika yksi sairastumispäivä ja kolme sairastettua arkipäivää. Tämä tuo yrittäjät samalle viivalle palkansaajien kanssa, jotka saavat palkkaa heti ensimmäisestä päivästä, sairastumispäivästä, lähtien. Yrittäjän eläkelain nojalla vakuutetut yrittäjät rahoittaisivat itse nyt ehdotetusta muutoksesta aiheutuvat lisäkustannukset. Alustavan arvion mukaan muutoksesta aiheutuvat lisäkustannukset sairausvakuutusjärjestelmälle olisivat vuodessa noin 7 miljoonaa euroa. Ehdotus aiheuttaa korotustarpeen yrittäjien lisärahoitusosuuteen [Puhemies koputtaa] ja siten lisää yrittäjien välillisiä työvoimakustannuksia. 
Tämä lyhyesti. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Senast publicerat 25.1.2018 13:57