Senast publicerat 05-06-2021 15:16

Punkt i protokollet PR 105/2018 rd Plenum Tisdag 23.10.2018 kl. 14.06—18.17

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet

Regeringens propositionRP 192/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.