Punkt i protokollet
PR
106
2016 rd
Plenum
Tisdag 25.10.2016 kl. 14.04—20.39
18
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Senast publicerat 25-10-2016 20:58