Punkt i protokollet
PR
106
2016 rd
Plenum
Tisdag 25.10.2016 kl. 14.04—20.39
20
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare och 4 § i lagen om vikariehjälp för renskötare
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 150/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 25-10-2016 21:04