Senast publicerat 04-06-2021 21:44

Punkt i protokollet PR 106/2016 rd Plenum Tisdag 25.10.2016 kl. 14.04—20.39

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 1 och 2 § i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård

Regeringens propositionRP 171/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 21/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 171/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.