Punkt i protokollet
PR
106
2016 rd
Plenum
Tisdag 25.10.2016 kl. 14.04—20.39
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Talman Maria Lohela
Ärende 9 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet. 
Debatt
16.06
Anneli
Kiljunen
sd
Arvoisa rouva puhemies! Nyt täällä on lähetekeskustelussa olevia asioita, ja tietenkin olettaa silloin, että tämä lain esittely tapahtuisi ministerien toimesta, ja sitä kautta tämä keskustelu on vähän hämmentävää tällä hetkellä. 
Mutta tästä esittelyssä olevasta laista täytyy ensinnäkin todeta, että erikoislääkäri- ja ‑hammaslääkärikoulutuksen koulutuskorvausta laajennetaan koskemaan myös yliopistoja, ja tämä on sinällään toivottu ja erittäin hyvä uudistus. Koulutus on yliopistoille nyt lakisääteistä, ja siihen ministeriön tulisi osoittaa rahoitus. Nyt tietenkin tämä on ollut lausunnoilla eri tahoilla, lausuntoja on tullut yli 80 kappaletta, ja myönteisenä asiana on todettu se, että tämä antaa paremman mahdollisuuden kehittää ja koordinoida erikoistumiskoulutusta, sen sisältöä ja laatua, mikä sitten on myönteinen asia, sekä antaa paremmat mahdollisuudet ohjata koulutuksen erikoisalakohtaista ja alueellista tarveperusteista tasapainoa, mikä parantaisi palveluiden alueellista saatavuutta. Koulutuksen kestoa olisi näin myös mahdollisuus lyhentää, ja siltä osin tämä on myönteinen asia. 
Nyt tässä on kuitenkin ollut huolena myös se, että tätä rahoitusta tältä osin ei ole kohdennettu riittävästi ja ennen kaikkea yliopistoille, ja yliopistot ovat kokeneet, että koska tämä on heille tullut lakisääteiseksi tehtäväksi ja koska rahoitusta nyt ei siihen tule riittävästi, niin miten he pystyvät toteuttamaan tämän lainsäädännön antamat tehtävät ja tavoitteet. Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä yliopistojen lausunnoissa on muun muassa todettu, että rahoituksen tulisi vastata suuruudeltaan todellisia kustannuksia, koska yliopistojen saamaa perusrahoitusta ei tulisi käyttää erikoistumiskoulutuksen rahoittamiseen. Nyt täällä on asiantuntevia ministereitä paikalla. Toivoisin teiltä kommentteja näihin. 
16.08
Arja
Juvonen
ps
Arvoisa rouva puhemies! Tämä hallituksen esitys on toivottu ja hyvä uudistus. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion koulutuskorvauksen maksamista koskevia säännöksiä niin, että valtion korvausta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen maksettaisiin jatkossa myös yliopistoille. Esityksessä ehdotetaan, että lakiin lisätään uusi pykälä koulutuskorvauksen maksamisesta yliopistolle, ja sen mukaan erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta järjestävälle yliopistolle korvattaisiin valtion varoista korvausta koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista. 
Tämän muutoksen myötä yliopistoilla olisi nykyistä parempi mahdollisuus lähteä kehittämään ja koordinoimaan erikoistumiskoulutuksen sisältöä ja laatua. Tämä näkyisi, niin kuin tässä jo on tullut mainittuakin, koulutuksen laadun parantumisena ja osaavampina erikoislääkäreinä ja erikoishammaslääkäreinä, ja myös koulutuksen kestoa olisi mahdollisuus lyhentää nykyisestä 8—10 vuodesta lähemmäksi tavoiteaikaa, joka on 5—6 vuotta lääkäriksi tai hammaslääkäriksi valmistumisesta. Pidän tätä ihan hyvänä asiana, ja mielestäni tämä tukee myös hallituksen kärkihanketta 3, jonka yhtenä ajatuksena on juurikin opintopolkujen joustavoittaminen ja työelämään astumisen nopeuttaminen. Mielestäni tässä on yksi hyvä, ihan konkreettinen mahdollisuus siihen, että tämä kärkihankekin etenee. Saadaan ammattilaisia sinne työkentälle, koska kyllähän meillä lääkäreistä on kova pula ja kyllä erikoishammaslääkäreitäkin tarvitaan enenevissä määrin Suomessa. 
16.10
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Arvoisa puhemies! Tosiaankin erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutuskorvaus laajennetaan koskemaan yliopistoja, ja tosiaankin yliopistot saisivat tällä tavalla paremmat mahdollisuudet kehittää ja koordinoida koulutuksen sisältöä ja laatua ja sitten myöskin paremmat mahdollisuudet ohjata koulutuksen erikoisalakohtaista ja alueellista tarveperusteista tasapainoa, mikä myöskin palveluiden alueellista tasapainoa sitten parantaisi. 
Ikävä asia on se, että näitä yliopistojen arvioimia kustannuksia ei voida korvata ihan kokonaan vaan vain noin puolet niistä, ja tämä on tietenkin hirvittävän ikävä asia siinä mielessä, että varsinkin kun ajatellaan, että kun sote-uudistus on tulossa ja valinnanvapaus, niin jatkossa tämä koulutuksen järjestäminen voi sitten heikentää siihen osallistuvien palvelujen tuottajien asemaa kilpailluilla markkinoilla, mikäli sitten tästä koulutuksen järjestämisestä maksettava korvaus ei ole riittävällä tasolla, ja näkisin, että tämä on todella suuri ongelma. Ylipäätään tämmöisiä tutkimus-, kehittämistyö- ja koulutusasioita ei ole mielestäni soten yhteydessä tarpeeksi pohdittu. Olisikin hyvä, että tähän valmistelussa kiinnitettäisiin suurempi huomio. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Senast publicerat 03-04-2019 18:30