Punkt i protokollet PR 106/2018 rd Plenum Onsdag 24.10.2018 kl. 13.59—17.50

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om säkerheten på passagerarfartyg

Regeringens propositionRP 198/2018 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Tuula Haatainen
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Om vi inte inom den utsatta tiden hinner gå igenom hela talarlistan avbryts behandlingen av ärendet och fortsätter under dagens plenum efter att de övriga ärendena på dagordningen blivit behandlade. Om debatten om ärendet däremot avslutas före den reserverade tiden gått ut går vi över till nästa ärende på dagordningen, det vill säga ärende 11. 

Debatt
17.17 
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa rouva puhemies! Matkustaja-alusturvallisuutta koskevan lakiehdotuksen keskeisenä tavoitteena on panna täytäntöön matkustaja-alusturvallisuutta koskevat muutosdirektiivit. Direktiivien tavoitteina ovat Suomellekin tärkeät tavoitteet sääntelyn nykyaikaistamisesta, yksinkertaistamisesta ja selkeyttämisestä. Muutoksia esitetään lakeihin, jotka on annettu aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä, matkustaja-aluksen henkilöluetteloista sekä alusturvallisuuden valvonnasta. Direktiivien täytäntöönpanon lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muutoksia katsastusvelvoitteisiin sekä lainsäädännön täydentämistä perinnealuksia ja ammattiveneitä koskevilla säännöksillä. 

Katsastuksen uudistamisen tavoitteena on lisätä merenkulun valvonnan läpinäkyvyyttä ja keventää sääntelyä. Esityksessä ehdotetaan, että eräiden alustyyppien turvallisuusarviointi annettaisiin katsastajan sijaan jatkossa laivanisäntien tehtäväksi. Lisäksi ehdotetaan, että talviliikenteessä käytettävän aluksen vuosittaisesta rungon katsastuksesta luovuttaisiin. Muutokset vähentäisivät katsastuksesta aiheutuvia kustannuksia laivanisännille sekä lisäisivät turvallisuusarvioinnin joustavuutta. Muutosten seurauksena sekä laivanisännän että viranomaisen hallinnollinen taakka vähenisi, ja muutokset myös keventäisivät sääntelyä. 

Esityksessä ehdotetaan otettavaksi lakiin myös säännökset perinnealuksista. Tarkoituksena on mahdollistaa perinnealusten katsastus sekä se, että perinnealuksille voitaisiin antaa omat tekniset määräykset. Muutosten avulla voitaisiin paremmin huomioida perinnealusten rakenteelliset ratkaisut ja kulttuurihistorialliset arvot, mikä parantaisi perinnealusten pienimuotoista kaupallista liikennekäyttöä. 

Arvoisa rouva puhemies! Muutosten keskeisenä tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti sujuvoittaa ja keventää sääntelyä, ja toivon esitykselle sujuvaa käsittelyä myös eduskunnassa. — Kiitoksia. 

17.19 
Markku Pakkanen kesk :

Arvoisa rouva puhemies! Myös tämä hallituksen esitys noudattelee Sipilän hallituksen tuttua kaavaa: turvallisuusasia edellä mennään tässäkin. Selkeys on tämän hallituksen esityksen toinen asia, kun halutaan uusia velvoitteisiin puuttumisia veneiden katsastukseen. On erityisen tärkeä asia, että tätä talvikatsastusasiaa hiukan kevennetään. 

Säännöksiä koskien perinnealuksista tehtäviä katsastuksia ja perinnealuksia yleensä pitäisin erittäin tärkeinä, koska Suomi on maineikas puuvenerakentaja ja erityisesti tuolla Kaakkois-Suomessa meillä on puuvenerakentamista vielä tänäkin päivänä. Toivoisin, että myös tämmöisille perinnerakentajille tästä esityksestä olisi se hyöty, että tämä arvokas käden ammattitaito ei Suomessa kuole ja näiden ihmisten, jotka perinneveneitä tänä päivänä ylläpitävät ja haluavat niillä liikennöidä taikka sitten omassa käytössään pitävät niitä, toimintaedellytykset helpottuisivat. Perinneveneily on sellainen kulttuurihistoriallinen teko, että sitä pitäisi edesauttaa, ja toivonkin, että valiokuntakäsittelyssä muun muassa tähän asiaan kiinnitetään erityistä huomiota. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

Senast publicerat 01-11-2018 15:00