Senast publicerat 05-06-2021 15:16

Punkt i protokollet PR 106/2018 rd Plenum Onsdag 24.10.2018 kl. 13.59—17.50

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

Regeringens propositionRP 202/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.