Senast publicerat 07-10-2022 14:39

Punkt i protokollet PR 106/2022 rd Plenum Fredag 7.10.2022 kl. 12.59—13.32

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program och till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 120/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 7/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.10.2022.