Senast publicerat 04-06-2021 21:46

Punkt i protokollet PR 107/2016 rd Plenum Onsdag 26.10.2016 kl. 14.03

2.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ett protokoll till konventionen om tvångsarbete och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 69/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 5/2016 rd
Dels enda, dels andra behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 5/2016 rd beslut om konventionen och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget. Debatten om ärendet avslutades i plenum 25.10.2016. 

Under debatten har Merja Mäkisalo-Ropponen understödd av Anna Kontula föreslagit att riksdagen i stället för betänkandets förslag till uttalande godkänner ett förslag till uttalande i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände protokollet till konventionen i proposition RP 69/2016 rd till den del det ingår i Finlands behörighet. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 69/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av konventionen och andra behandlingen av lagförslaget avslutades.  

Talman Maria Lohela
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande. 

Betänkandet "ja", Merja Mäkisalo-Ropponens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 115 ja, 52 nej; 32 frånvarande
 

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.