Punkt i protokollet
PR
107
2016 rd
Plenum
Onsdag 26.10.2016 kl. 14.03—19.34
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 § i lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, 28 § och 35 a § i lagen om grundläggande yrkesutbildning, lagen om elev- och studerandevård samt 24 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 9 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. 
Debatt
17.10
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Arvoisa puhemies! Voimassa olevassa laissa kuraattorin kelpoisuusvaatimuksena on vähintään sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista annetun lain mukainen kelpoisuus eli sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Nykyistä kelpoisuussäännöstä on arvosteltu liian kapea-alaiseksi, ja käytännössä kuraattorin tehtävissä on toiminut myös muun koulutuksen omaavia henkilöitä. 
Tässä esityksessä ehdotetaan nyt muutettavaksi kuraattorin kelpoisuusvaatimuksia siten, että kelpoinen tehtävään olisi myös henkilö, jolla on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu sosiaalityön aineopinnot. Vastaavan kuraattorin kelpoisuus olisi edelleenkin tuo sosiaalityöntekijän kelpoisuus. 
On ihan hyvä asia, että tämä on nyt tullut esille. Tämä itse asiassa tuli viime kaudella, kun käsittelimme oppilas- ja opiskelijahuoltolakia — oli jo duubioita siitä, että ongelmia saattaisi aiheutua, mutta on hyvä, että tämä tulee nyt valiokunnan käsittelyyn. Tässä on pieniä epäselvyyksiä ja selvitettäviä asioita vielä, mutta ne varmasti tulevat tuossa valiokuntakäsittelyssä sitten esille. 
17.11
Ulla
Parviainen
kesk
Arvoisa puhemies! Ihan samaan asiaan haluan sanoa jokusen sanan eli kuraattorin kelpoisuuksiin. 
Mielelläni olisin nähnyt väljemmän muotoilun kuin mitä tässä hallituksen esityksessä nyt on eli sen muotoilun lähinnä, mikä oli silloin lausuntovaiheessa. Ymmärrän kyllä, että sosiaalityön aineopintojen vaatimuksena on haluttu turvata ammattitaitoinen henkilöstö kuraattorin työhön, mutta kuitenkin ajatellaan liian kapea-alaisesti. Eli siellä kunnassahan on edelleen velvollisuus, että johtavalla kuraattorilla on tietynlaiset opinnot, mutta minä ajattelisin näin, että jos kunnassa on useampi kuraattori, niin jos tätä kelpoisuutta olisi hiukan väljennetty, niin silloin olisi mahdollisuus muodostaa hyvin monialaista osaamista siihen kuraattoritiimiin. Eli minä näkisin hyvänä koulutuksena muun muassa semmoisen, että yhteisöpedagogit, jotka nuorten kanssa ovat koulutettuja toimimaan, voisivat olla osana. Toivon tosiaan, että valiokuntakäsittelyssä me saamme sitten tuota tarkennettua hiukan väljempään suuntaan niin, että opetuksen järjestäjä voisi päättää sitten, millaista osaamista tarvitaan kuraattoritiimissä. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Senast publicerat 03-04-2019 18:51