Senast publicerat 11-10-2022 17:18

Punkt i protokollet PR 107/2022 rd Plenum Tisdag 11.10.2022 kl. 13.59—16.44

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program och till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 120/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 7/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—8 i proposition RP 120/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.