Senast publicerat 05-06-2021 12:07

Punkt i protokollet PR 108/2017 rd Plenum Fredag 20.10.2017 kl. 12.59—13.32

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om kombinationsstraff

Regeringens propositionRP 268/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 9/2017 rd
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande LaUB 9/2017 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 11.10.2017. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Talman Maria Lohela
:

Eva Biaudet har understödd av Antero Laukkanen föreslagit att 2 c kap. 11 § och 6 kap. 2 § godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

2 c kap. 11 § 

Betänkandet "ja", Eva Biaudets förslag "nej".
Omröstningsresultat: 163 ja, 14 nej; 22 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

6 kap. 2 § 

Betänkandet "ja", Eva Biaudets förslag "nej".
Omröstningsresultat: 160 ja, 15 nej; 24 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Följande anmälan anteckandes till protokollet: Pilvi Torsti /sd avsåg rösta "ja". 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—12 i proposition RP 268/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.