Punkt i protokollet
PR
108
2017 rd
Plenum
Fredag 20.10.2017 kl. 12.59—13.32
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 57 och 66 § i fordonsskattelagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 1—4 i proposition RP 81/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 25-10-2017 12:18