Senast publicerat 05-06-2021 09:03

Punkt i protokollet PR 108/2017 rd Plenum Fredag 20.10.2017 kl. 12.59—13.32

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 57 och 66 § i fordonsskattelagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 81/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 7/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—4 i proposition RP 81/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.