Senast publicerat 06-06-2021 13:49

Punkt i protokollet PR 108/2020 rd Plenum Tisdag 8.9.2020 kl. 14.00—17.54

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överensstämmelse med kraven för aerosoler och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 121/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.