Senast publicerat 01-10-2021 16:15

Punkt i protokollet PR 108/2021 rd Plenum Fredag 1.10.2021 kl. 12.03—15.07

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2022 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och om ändring av vissa andra skattelagar

Regeringens propositionRP 142/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts under ärende 3 på dagordningen samt i anslutning till behandlingen av regeringens proposition RP 146/2021 rd i de plenum som hölls under tiden 28—30.9.2021]