Senast publicerat 01-10-2021 16:27

Punkt i protokollet PR 108/2021 rd Plenum Fredag 1.10.2021 kl. 12.03—15.07

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift

Regeringens propositionRP 149/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts under ärende 3 på dagordningen samt i anslutning till behandlingen av regeringens proposition RP 146/2021 rd i de plenum som hölls under tiden 28—30.9.2021]