Senast publicerat 01-10-2021 16:30

Punkt i protokollet PR 108/2021 rd Plenum Fredag 1.10.2021 kl. 12.03—15.07

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av handelsregisterlagen och 4 § i företags- och organisationsdatalagen

Regeringens propositionRP 151/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts under ärende 3 på dagordningen samt i anslutning till behandlingen av regeringens proposition RP 146/2021 rd i de plenum som hölls under tiden 28—30.9.2021]