Senast publicerat 01-10-2021 17:09

Punkt i protokollet PR 108/2021 rd Plenum Fredag 1.10.2021 kl. 12.03—15.07

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 130 § i mervärdesskattelagen och ändring av en lag om ändring av mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 125/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 13/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 125/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.