Senast publicerat 01-10-2021 16:12

Punkt i protokollet PR 108/2021 rd Plenum Fredag 1.10.2021 kl. 12.03—15.07

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om upptagning och motta-gande av muntlig bevisning i de allmänna domstolarna

Regeringens propositionRP 133/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

[Debatt om ärendet tilläts under ärende 3 på dagordningen samt i anslutning till behandlingen av regeringens proposition RP 146/2021 rd i de plenum som hölls under tiden 28—30.9.2021]