Punkt i protokollet
PR
109
2016 rd
Plenum
Fredag 28.10.2016 kl. 13.02—13.32
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 6 kap. i kyrkolagen och upphävande av 19 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.11.2016. 
Senast publicerat 08-11-2016 23:22