Senast publicerat 04-06-2021 21:53

Punkt i protokollet PR 109/2016 rd Plenum Fredag 28.10.2016 kl. 13.02—13.32

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 199/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 22/2016 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 22/2016 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 27.10.2016. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

18 kap. 24 a § 

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Hanna Sarkkinen har understödd av Jari Myllykoski föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Hanna Sarkkinens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 155 ja, 11 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ikraftträdandebestämmelsen 

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Hanna Sarkkinen har understödd av Jari Myllykoski föreslagit att ikraftträdandebestämmelsen godkänns enligt reservation 1. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Hanna Sarkkinens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 156 ja, 11 nej; 32 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 199/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.