Senast publicerat 05-06-2021 01:04

Punkt i protokollet PR 109/2016 rd Plenum Fredag 28.10.2016 kl. 13.02—13.32

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 1 och 2 § i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård

Regeringens propositionRP 171/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 21/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1 och 2 i proposition RP 171/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.