Punkt i protokollet
PR
11
2017 rd
Plenum
Onsdag 22.2.2017 kl. 13.59—18.51
2
Medborgarinitiativ om bevarande av äktenskapet som ett genuint jämställt förbund mellan man och kvinna och om upphävande av den könsneutrala äktenskapslagen
Medborgarinitiativ
MI 2/2016 rd
Utskottets betänkande
Bilaga till protokollet EDK-2017-AK-108326
Förslag till uttalanden 21.2.2017
Bilaga 2A
Andra behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 2 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 21.2.2017. 
Under debatten har Antero Laukkanen understödd av Laura Huhtasaari föreslagit att riksdagen godkänner förslag till uttalande 1. 
Päivi Räsänen har understödd av Mika Niikko föreslagit att riksdagen godkänner förslag till uttalande 2. Förslagen har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 2A) 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 2/2016 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Andre vice talman Arto Satonen
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställdes under debatten. Antero Laukkanens och Päivi Räsänens förslag till uttalanden ställs vart för sig mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
Betänkandet "ja", Antero Laukkanens förslag till uttalande 1 "nej".
Omröstningsresultat: 91 ja, 65 nej; 43 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Päivi Räsänens förslag till uttalande 2 "nej".
Omröstningsresultat: 96 ja, 53 nej, 6 avstår; 44 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 16-01-2018 11:58