Senast publicerat 04-06-2021 21:49

Punkt i protokollet PR 110/2016 rd Plenum Tisdag 8.11.2016 kl. 13.59

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

Regeringens propositionRP 230/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.