Senast publicerat 04-06-2021 22:01

Punkt i protokollet PR 110/2016 rd Plenum Tisdag 8.11.2016 kl. 13.59

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Finlands skogscentral och lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information

Regeringens propositionRP 223/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.