Senast publicerat 04-06-2021 21:41

Punkt i protokollet PR 110/2016 rd Plenum Tisdag 8.11.2016 kl. 13.59

13.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Argentina om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor och med förslag till lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 222/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.