Senast publicerat 04-06-2021 22:07

Punkt i protokollet PR 110/2016 rd Plenum Tisdag 8.11.2016 kl. 13.59

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 6 kap. i kyrkolagen och upphävande av 19 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal

Regeringens propositionRP 160/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 16/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 160/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.