Punkt i protokollet
PR
110
2016 rd
Plenum
Tisdag 8.11.2016 kl. 13.59
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 6 kap. i kyrkolagen och upphävande av 19 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 160/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 08-11-2016 21:50