Senast publicerat 04-06-2021 21:44

Punkt i protokollet PR 110/2016 rd Plenum Tisdag 8.11.2016 kl. 13.59—21.55

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och av 15 c § i lagen om beskattningsförfarande

Regeringens propositionRP 110/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 13/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—2 i proposition RP 110/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.