Senast publicerat 04-06-2021 22:02

Punkt i protokollet PR 110/2016 rd Plenum Tisdag 8.11.2016 kl. 13.59—21.55

25.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Finland och Norge om uppförande och underhåll av rengärden samt andra åtgärder för att hindra att renar kommer in på det andra rikets område och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och om tillämpning av avtalet samt till lag om ändring av renskötsellagen

Regeringens propositionRP 143/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 11/2016 rd
Dels enda, dels andra behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 25 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från jord- och skogsbruksutskottets betänkande JsUB 11/2016 rd beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 143/2016 rd. Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 143/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av avtalet och andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.