Senast publicerat 04-06-2021 22:40

Punkt i protokollet PR 110/2016 rd Plenum Tisdag 8.11.2016 kl. 13.59—21.55

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 6 och 8 § i lagen om underhållsstöd samt till vissa lagändringar som har samband med en ändring av äktenskapslagen

Regeringens propositionRP 232/2016 rd
Remissdebatt
Talman Maria Lohela
:

Ärende 9 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet. 

Debatt
20.44 
Jani Mäkelä ps :

Arvoisa puhemies! En itse kannata sukupuolineutraalia avioliittoa tai näitä siihen liittyviä lakimuutoksia. Mielestäni valiokunnan pitäisi jäädyttää tämän asian käsittely ainakin niin pitkäksi aikaa, kunnes tämä eduskunta on voinut ottaa kantaa Aito avioliitto ‑kansalaisaloitteeseen. 

Otan nyt tässä kuitenkin kantaa tähän lakiesitykseen sellaisena kuin se on faktisesti esitetty ja mikä on sen lainsäädännöllinen tilanne. 

Julkisuudessa on jo ehditty voivottelemaan sitä, että isät olisi tässä esityksessä nyt jotenkin unohdettu. Mielestäni tässä sotketaan nyt puuroja ja vellejä keskenään, koska eihän tässä laissa ole kysymys isän asemasta, vaan kuten esittelytekstistä selviää, tehdään välttämättömiä muutoksia edellisen hallituksen hyväksymän sukupuolineutraalin avioliittolain johdosta, joka astuisi tällä tietoa voimaan 2017 alusta. Pidän hyvin ikävänä tätä tehokeinoa, jolla julkisuudessa ajetaan sukupuolineutraalia agendaa verhoamalla se isyyden ja äitiyden taakse. Onhan se tietenkin kekseliästä — kukapa näitä käsitteitä vastustaisi. Totuus takana on kuitenkin toinen, niin tässä keskustelussa kuin äitiyslaissakin. 

20.45 
Krista Mikkonen vihr :

Arvoisa rouva puhemies! On erittäin hyvä, että tämä lakiesitys on täällä. Tällä varmistetaan se, että kun meillä on monenlaisia perheitä, niin oikeudet heillä ovat samanlaiset, ja nyt tämän tasa-arvoisen avioliittolain myötä näihin liitännäislakeihin tehdään tarvittavat muutokset. 

Toivon kuitenkin, että kun tätä lakiesitystä käsitellään, niin siinä korjataan se yksi epäkohta, mikä siihen on jäänyt. Elikkä meidän on syytä katsoa, mikä on todellisuus ja millaisia perheitä meillä Suomessa on ja millaisia tilanteita. Nythän tämän lakiesityksen jälkeenkin jää sellainen epäkohta, että jos meillä on perheitä, joissa lapsen hoidosta vastaa pelkästään isä, niin hänellä ei ole lainkaan oikeutta vanhempainpäivärahoihin, jos hän ei ole tai ei ole ollut avio- tai avoliitossa lapsen äidin kanssa. Ja tällaisia perheitä meillä on, missä isä hoitaa lasta yksin, on jäänyt lapsen kanssa aivan yksin. Näitä tapauksia ei ole kuin kymmenkunta vuodessa. Sitä suuremmalla syyllä tämä ei olisi mikään taloudellinen kysymys, vaan tämä on täysin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymys, ja tämä epäkohta tästä laista pitää poistaa. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.