Senast publicerat 09-12-2021 13:57

Punkt i protokollet PR 110/2021 rd Plenum Onsdag 6.10.2021 kl. 13.59—18.12

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 89 § i lagen om bostadsrättsbostäder

Regeringens propositionRP 111/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 5/2021 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 8 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande MiUB 5/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. — Allmän debatt. Ledamot Sipilä, varsågod. 

Debatt
17.13 
Juha Sipilä kesk 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! [Puhuja aloittaa puheenvuoron mikrofonin ollessa suljettuna] 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Edustaja Sipilä, meillä on ollut ongelmia näitten mikrofonien kanssa. Nimenomaan sillä kohtaa ei nyt toimi valitettavasti. Voisitteko tulla tänne? [Puhuja siirtyy puhujakorokkeelle] 

Arvoisa herra puhemies! Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asumisoikeusasunnoista annetun lain käyttövastiketta koskeva pykälä. Huoneistokohtaisia vesimittareita olisi käytettävä vedestä perittävän maksun perusteena vain, jos ne on asennettu 23.11.2020 tai sen jälkeen haetun rakennusluvan perusteella. 

Myös rajoitusmerkintöjä koskevaan pykälään tehtäisiin lakitekninen korjaus. 

Ympäristövaliokunta puoltaa yksimielisesti lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 111/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.