Senast publicerat 14-10-2022 14:21

Punkt i protokollet PR 110/2022 rd Plenum Fredag 14.10.2022 kl. 13.01—13.26

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program och till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 120/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 7/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—8 i proposition RP 120/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.