Senast publicerat 04-06-2021 23:02

Punkt i protokollet PR 111/2016 rd Plenum Onsdag 9.11.2016 kl. 14.00—19.41

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 199/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 22/2016 rd
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 8.11.2016. 

Under debatten har Aino-Kaisa Pekonen understödd av Hanna Sarkkinen framställt ett förslag till uttalande enligt reservation 1. Anneli Kiljunen har understödd av Tuula Haatainen framställt ett förslag till uttalande enligt reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 199/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.  

Talman Maria Lohela
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande. Aino-Kaisa Pekonens förslag till uttalande och Anneli Kiljunens förslag till uttalande ställs vart för sig separat mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

Betänkandet "ja", Aino-Kaisa Pekonens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 129 ja, 12 nej; 58 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Maria Tolppanens /sd anmälan att hon avsåg rösta "ja" antecknades till protokollet. 

Betänkandet "ja", Anneli Kiljunens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 88 ja, 53 nej; 58 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.