Senast publicerat 07-10-2021 20:18

Punkt i protokollet PR 111/2021 rd Plenum Torsdag 7.10.2021 kl. 15.59

3.  Interpellation om invandringspolitiken och ekonomin

InterpellationIP 4/2021 rd
Framställande av interpellation
Förste vice talman Antti Rinne
:

För framställande av en interpellation presenteras nu ärende 3 på dagordningen. Ledamot Riikka Purra och 38 andra ledamöter har framställt interpellation IP 4/2021 rd om invandringspolitiken och ekonomin. Jag ger nu ordet till den första undertecknaren av interpellationen. — Ledamot Purra, varsågod. — Samtidigt ber jag att inga andra samtal förs här i salen. Vi fortsätter med att lyssna på interpellationen. 

Riikka Purra läste upp interpellationstexten.  

I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.