Senast publicerat 14-01-2022 17:03

Punkt i protokollet PR 111/2021 rd Plenum Torsdag 7.10.2021 kl. 15.59—19.15

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 139/2021 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. — Minister Haatainen, varsågod. 

Debatt
18.33 
Työministeri Tuula Haatainen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettua lakia ja useita siihen liittyviä lakeja, joilla markkinavalvontaa säädellään Suomessa. Esitys on poikkihallinnollinen ja osa laajaa markkinavalvontasääntelyuudistusta EU:ssa. Yhteensä 70:n eri EU-tuotesäädöksen markkinavalvontaa koskeva sääntely on nyt yhdenmukaistettu uudella EU-markkinavalvonta-asetuksella, joka edellyttää nyt meillä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. 

Markkinavalvonta-asetuksen soveltamisala on hyvin laaja, ja muutostarpeet kohdistuvat siten laajasti eri tuotesektoreille ja hallinnonaloille. Tämän asetuksen soveltaminen alkoi täysimääräisesti kesällä 16.7.2021 lukien, ja täytäntöönpanoa tehdään nyt vaiheittain. Työ- ja elinkeinoministeriö koordinoi tätä täytäntöönpanoa. 

Lakimuutoksilla päivitetään tietyillä tuotesektoreilla kansalliset markkinavalvonnan rakenteet vastaamaan nyt EU:n uutta markkinavalvonta-asetusta, ja lakeihin tehtäisiin välttämättömät muutokset, jotka aiheutuvat markkinavalvonta-asetuksesta, antamalla kansallista täydentävää sääntelyä soveltamisen tueksi. Asetuksen täytäntöönpano edellyttää, että kansallisessa lainsäädännössä säädetään muun muassa markkinavalvontaviranomaisten toimivaltuuksista sekä talouden toimijoihin kohdistuvista seuraamuksista. 

Esityksen tavoitteena on yhdenmukaistaa markkinavalvonnan sääntelyä Suomessa hyödyntämällä horisontaalista markkinavalvontalakia. Sääntelyn yhdenmukaistamisen voidaan arvioida olevan lähtökohtaisesti hyödyllistä kaikkien toimijoiden kannalta. 

Markkinavalvontalain soveltamisala laajenisi kattamaan jatkossa myös seuraavien tuoteryhmien valvontaa: huviveneet, radiolaitteet, laivavarusteet, energiaan liittyvät tuotteet, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joissa on vaarallisia aineita, kemikaalit, kosmeettiset valmisteet sekä tupakkalaissa tarkoitetut tuotteet. Markkinavalvontalain soveltamisalan laajentuessa uusille tuotesektoreille se vastaa paremmin myös Euroopan unionin markkinavalvontasääntelyn rakennetta ja mahdollistaa tulevaisuudessa joustavamman tavan reagoida mahdollisiin säädösmuutoksiin. 

Samalla kun markkinavalvontalain soveltamisalaan ehdotetaan lisättävän kahdeksan tuotelakia, ehdotetaan myös kumottavaksi päällekkäinen markkinavalvontaa koskeva sääntely sektorilaeista. Lisäksi ehdotetaan markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanon kannalta tarvittavia muutoksia niihin lakeihin, jotka kuuluvat jo nykyisin markkinavalvontalain soveltamisalaan. 

Markkinavalvontalaki laajenisi jatkossa koskemaan useita markkinavalvontaviranomaisia. Markkinavalvontaviranomaisista tätä lakia soveltaisivat jatkossa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Liikenne- ja viestintävirasto, Säteilyturvakeskus, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ja kunnat. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan uutta seuraamussääntelyä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteista annettuun lakiin sekä ehdotetaan lisättävän tiettyihin tuotelakeihin seuraamussäännökset markkinavalvonta-asetuksessa säädettyjen talouden toimijan velvollisuuksien rikkomisesta. 

Esityksellä ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Esityksessä markkinavalvonnan perusperiaatteet, lähtökohdat ja toimintatavat eivät muuttuisi, mutta markkinavalvontaviranomaisten toimivaltuudet olisivat jatkossa yhdenmukaiset tämän lain soveltamisalaan kuuluvilla tuotesektoreilla. 

Verkkokaupan markkinavalvonta tehostuisi uusien valvontakeinojen myötä. Markkinavalvontalain soveltamisalaan lisättävillä sektoreilla olisi jonkin verran vaikutuksia sopeutumisesta uuteen sääntelymalliin. 

Nyt ehdotetut lakimuutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan tänä syksynä, 2021. Tämä olisi nyt tärkeä tavoite, jotta varmistetaan markkinavalvonta-asetuksen oikea-aikaista täytäntöönpanoa. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.