Punkt i protokollet
PR
112
2016 rd
Plenum
Torsdag 10.11.2016 kl. 16.00—21.26
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till elsäkerhetslag och till lag om ändring av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 12 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 24/2016 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 
Vi inleder den allmänna debatten om ärendet. 
Debatt
20.04
Kaj
Turunen
ps
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sähköturvallisuuslaki. Ehdotetulla lailla on tarkoitus panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston pienjännitedirektiivi ja Euroopan parlamentin ja neuvoston sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi. Pienjännitedirektiivi ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi ovat osa Euroopan unionissa toteutettavaa laajaa tuotesääntelyuudistusta. Hallituksen ehdotus sisältää myös sähkölaitteistojen rakentamista sekä sähkölaitteistojen ja sähkölaitteiden huoltamista, korjaamista ja tarkastamista koskevia vaatimuksia sähköalan töistä ja niiden valvonnasta sekä sähkövahinkojen korvaamisesta ja niihin liittyvistä kysymyksistä. 
Talousvaliokunta toteaa, että ehdotettujen muutosten myötä kansallinen säädösviitekehyksemme lähentyy muiden sisämarkkinoilla toimivien jäsenvaltioiden vastaavia säädöksiä, minkä voidaan arvioida sujuvoittavan tavaroiden ja palveluiden liikkuvuutta. Kysymyksessä on pääasiallisesti EU-lainsäädännön kansallista toimeenpanoa merkitsevä kokonaisuus, jossa tässäkään ei paljon kansallista harkintavaltaa ole. 
Talousvaliokunta painottaa lausunnossaan myös ehdotettujen muutosten teknistä luonnetta. Niillä toimeenpannaan kansallisesti EMC- ja pienjännitedirektiivi. Talousvaliokunta esittää kuitenkin joidenkin muutosten tekemistä hallituksen esitykseen liittyen viranomaisten toimivaltuuksiin, erityisesti kotirauhan piirissä tehtäviin tarkastuksiin. Talousvaliokunta yhtyy myös lausunnossaan perustuslakivaliokunnan näkemykseen sen tekemän selvityksen tarpeellisuudesta koskien kotirauhan perustuslain suojaa ja sen rajoittamista sekä sääntelyn uudistamistarpeita Euroopan unionissa ja sen eri jäsenvaltioissa sikäli, missä määrin EU-lainsäädäntöön sisältyviä tarkastustoimivaltuuksia ylipäätään arvioidaan kotirauhansuojaan liittyvistä lähtökohdista unionin sääntelyä valmisteltaessa. 
Talousvaliokunta esittää yksimielisesti, että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen 116/2016 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen. Talousvaliokunta myös esittää yksimielisesti, että eduskunta hyväksyy talousvaliokunnan esittämin muutoksin hallituksen esitykseen 116/2016 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen. 
20.07
Toimi
Kankaanniemi
ps
Arvoisa puhemies! Ensiksi lämpimät kiitokset talousvaliokunnan puheenjohtajalle, edustaja Turuselle, joka tässä esitteli seitsemän valiokuntansa mietintöä. On tärkeää, että valiokunnan puheenjohtaja tällä tavalla hoitaa tehtävänsä esimerkillisesti, niin kuin nyt tapahtui, ja toivoisin, että kaikkien valiokuntien puheenjohtajat hoitaisivat tehtävänsä samalla tarkkuudella. 
Herra puhemies! Tässä viimeisessä, sähköturvallisuuslaissa, heräsivät vanhat muistot siitä, että kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, niin meidän monet tämmöiset pienet sähkölaitteemme heikkenivät laadultaan sen takia, että tulivat EU-normit käyttöön. Ne olivat alhaisemmat kuin kansalliset määräykset ennen jäsenyyttä. Nyt oikeastaan kysyisin edustaja Turuselta, onko tältä osin tilanne parantunut ja parantaako tämä uusi sähköturvallisuuslaki sitä, että meidän pienkoneemme olisivat toisaalta pitkäikäisempiä ja kuluttajaystävällisempiä ja toisaalta sitten myös turvallisuuden kannalta parempia kuin ovat viime vuosina tahtoneet olla.  
20.08
Kaj
Turunen
ps
Arvoisa puhemies! Edustaja Kankaanniemi otti kyllä tärkeän asian esille nimenomaan näitten sähkölaitteiden elinkaaresta ja havainnoi aivan oikeasti siitä, että sähkölaitteiden kesto, elinikä, on lyhyempi kuin aikaisemmin. Mutta niinkin mielellään kuin valiokunta olisi myös tästä lausunut, niin tässä hallituksen esityksessä sähköturvallisuudesta ja erinäisiä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta varsinaisesti tähän asiaan ei otettu kantaa. Tämä, minkä edustaja Kankaanniemi toi esille, on oma luku sinänsä, joka minun mielestäni on tärkeä asia jo kierrätyksen ja ympäristöystävällisyyden nimissä. Taitaa olla niin, että sähkölaitteilla vain on tietty ikä, minkä ne kestävät, ja ne hajoavat. Toisaalta se luo markkinoita ja tietysti kuluttajien paineita ostaa uusia laitteita, mutta se on ympäristön kannalta varmaankin huono ratkaisu. Mutta tässä lakiehdotuksessa varsinaisesti tähän ei otettu kantaa. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—2 i proposition RP 116/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 29-03-2017 16:00