Senast publicerat 05-06-2021 00:34

Punkt i protokollet PR 112/2016 rd Plenum Torsdag 10.11.2016 kl. 16.00—21.26

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om explosiva varors överensstämmelse med kraven och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 20/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 7/2016 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
:

Ärende 9 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 7/2016 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 

Vi inleder den allmänna debatten om ärendet. 

Debatt
19.57 
Kaj Turunen ps 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Tässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta. Lailla on tarkoitus panna täytäntöön siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden asettamista saataville markkinoille ja valvontaa koskeva direktiivi. 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annettua lakia, vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettua lakia myös. Samalla lain soveltamisalaa laajennettaisiin selluloidin teolliseen käsittelyyn, varastointiin ja säilytykseen. Hallituksen esityksessä ehdotetaan lisäksi tarkistettavaksi rikoslain räjähderikosta koskevaa rangaistussäädöstä ehdotetun uuden räjähteiden vaatimustenmukaisuutta koskevan lain johdosta. 

Talousvaliokunta on lausunnossaan todennut, että hallituksen esitys on osa kansallista EU:n uuden tuotesääntelyn täytäntöönpanokokonaisuutta, jolla yhdenmukaistetaan ja selkeytetään siviiliräjähteiden säädösviitekehystä, eikä siinä ehdoteta merkittäviä sisällöllisiä muutoksia nykyisin voimassa olevaan säädöstöön. Muutos nykytilaan näyttäytyy ensisijaisesti talouden toimijoiden vastuiden selkeytymisenä ja määritelmien, kuten omaan käyttöön valmistuksen, täsmentymisenä. 

Talousvaliokunta esittää yksimielisesti, että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen 20/2016 sisältyvät 1.—4. lakiehdotuksen. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—4 i proposition RP 20/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.