Senast publicerat 06-06-2021 13:50

Punkt i protokollet PR 112/2020 rd Plenum Tisdag 15.9.2020 kl. 14.01—16.41

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel

Regeringens propositionRP 124/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.