Punkt i protokollet
PR
113
2016 rd
Plenum
Fredag 11.11.2016 kl. 12.58
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd, lagen om Utbildningsfonden och 1 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 10.11.2016. 
Under debatten har Anna Kontula understödd av Hanna Sarkkinen föreslagit att lagförslagen förkastas. 
Redogörelsen godkändes. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 131 ja, 12 nej; 56 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 153/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 11-11-2016 13:28