Punkt i protokollet
PR
113
2016 rd
Plenum
Fredag 11.11.2016 kl. 12.58—13.30
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 6 kap. i kyrkolagen och upphävande av 19 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 160/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 11-11-2016 13:32