Punkt i protokollet
PR
113
2018 rd
Plenum
Tisdag 13.11.2018 kl. 14.01—18.14
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 48 kap. 3 § i strafflagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande MiUB 11/2018 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 
Debatt
17.52
Satu
Hassi
vihr
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Ympäristövaliokunta yksimielisesti esittää hallituksen esityksen hyväksymistä muutamin teknisluontoisin korjauksin.  
Tässä hallituksen esityksessä varsinainen pääpointtihan on se, että tietyt ympäristölupa-asiat pienemmissä kysymyksissä siirretään lupamenettelystä ilmoitusmenettelyyn. Suurin sellainen luparyhmä, jota tämä koskee, ovat eläinsuojat, ja muiden määrä on sitten aika pieni. Siinä on elintarvike- ja rehuteollisuuden toimintoja, vähäisiä kemikaalivarastoja, vähäisiä ampumaratoja, sahalaitoksia, varikkoja ja pienimuotoista kullankaivuuta. 
Sinänsä se, että tiettyjen asioiden aloittamislupa siirtyy varsinaisesta lupamenettelystä ilmoitusmenettelyyn, keventää niin sanotusti byrokratiaa ehkä vähän vähemmän kuin äkkipäätään saattaisi kuvitella, koska viranomaisten on kuitenkin noudatettava asiasisällön puolesta sitä lainsäädäntöä, jota lupamenettelyssäkin, ja myös samoja menettelytapoja lausuntojen pyytämisessä. Asian käsittelyä voi nopeuttaa se, että ilmoitusmenettelyssä vähäinen ilmoitusasia voidaan antaa tiedoksi muullakin tavalla kuin kuuluttamalla, ja silloin, mikäli viranomainen ei ole lisätietoja vaatinut, toiminnanharjoittajalla olisi oikeus aloittaa toiminta 120 vuorokauden kuluttua ilmoituksen jättämisestä.  
Tiettyä väärinkäsityksen mahdollisuutta kenties sisältyy siihen, että luettelo asioista, jotka siirtyvät tähän kevennettyyn menettelyyn, sisältää myöskin pienimuotoisen kullankaivuun. Ympäristövaliokunta kuitenkin tähdentää, että sillä ei ole mahdollista käynnistää pienimuotoistakaan koneellista kullankaivuuhanketta valtion omistamilla mailla, koska niillä kaikki hankkeet edellyttävät kaivoslain mukaista lupaa. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 94/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 22-11-2018 16:06