Senast publicerat 12-10-2021 17:27

Punkt i protokollet PR 113/2021 rd Plenum Tisdag 12.10.2021 kl. 14.04

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Regeringens propositionRP 94/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 12/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—3 i proposition RP 94/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.