Senast publicerat 21-12-2021 15:09

Punkt i protokollet PR 113/2021 rd Plenum Tisdag 12.10.2021 kl. 14.04—17.59

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, 40 och 58 § i gruvlagen och 23 § i kärnenergilagen

Regeringens propositionRP 169/2021 rd
Remissdebatt
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. — Minister Haatainen, var så god. 

Debatt
15.40 
Työministeri Tuula Haatainen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Nyt käsillä olevassa esityksessä kemikaaliturvallisuuslakia, kaivoslakia ja ydinenergialakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kansallisia säännöksiä täydennettäisiin vastaamaan EU-lainsäädäntöä. Komission antaman virallisen huomautuksen johdosta lakeihin lisättäisiin viittaukset ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain säännökseen koskien kansainvälistä kuulemismenettelyä.  

Kemikaaliturvallisuuslakia ehdotetaan muutettavaksi myös siten, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyä vaativia lupahankkeita, määrittelyjä, luvan tiedoksiantoa sekä muutoksenhakua koskevia säännöksiä täsmennettäisiin EU-lainsäädännön mukaisiksi. Muutoksella lisättäisiin järjestöille ja kunnille valitusoikeus kemikaaliturvallisuuslain nojalla annettavista varastointi‑ ja käsittelyluvista. Lakiin lisättäisiin asetuksenantovaltuus valtioneuvoston asetuksella säätää lupapäätöksen tarkemmasta sisällöstä ja tiedottamisesta. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.