Punkt i protokollet
PR
114
2017 rd
Plenum
Onsdag 8.11.2017 kl. 14.00—21.54
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 13 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet. 
Debatt
21.51
Perhe- ja peruspalveluministeri
Annika
Saarikko
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Istuntoillan ollessa kohti loppusuoraa totean vain lyhyesti esityksestäni, että se koskee sosiaalihuoltolain muuttamista siten, että lakiin lisätään kokonaisuudessaan uusi pykälä. Se koskee kielteisten turvapaikkapäätösten saaneiden henkilöiden välttämättömiin sosiaalipalveluihin liittyvien kustannusten jakoa valtion ja kuntien välillä. Tämä ei ole uusi tehtävä kunnille, vaan korvaus tehtävästä, jota he suorittavat. 
Tausta tälle on laittoman maassa oleskelun ehkäisyä ja hallintaa koskevassa hallituksen toimenpidesuunnitelmassa, ja se päätettiin viime joulukuussa. Silloin linjattiin, että valtion tulee korvata kunnille kiireellisten sosiaalipalveluiden kustannukset, kun välttämätöntä sosiaalipalvelua on annettu henkilölle, joka on jo saanut lainvoimaisen kielteisen turvapaikkapäätöksen eikä enää ole vastaanottopalveluiden piirissä. Toistan vielä, että näiden kiireellisen sosiaalihuollon kustannusten korvaamisessa ei ole kysymys uusista tehtävistä eikä myöskään toisaalta uudesta palvelusta laittomasti maassa oleskeleville, vaan ainoastaan valtion ja kuntien välisestä kustannustenjaosta. Tämä on käytännössä vastaavanlaisesti analoginen kuin terveydenhuollon kiireellisen hoidon menot vastaavalle väestöryhmälle. 
21.52
Eva
Biaudet
r
Arvoisa puhemies! Minäkään en halua pitkittää ministerin iltaa, mutta on niin harvoin mahdollisuus keskustella tästä. Tämä liittyy paperittomien lasten ja paperittomien perheiden, naisten ja miesten tilanteeseen. Tällä hetkellä meillä on uusi tilanne Suomessa, kun on jo yli 50 sellaista lasta, joiden vastaanottopalvelut on lopetettu ja keskeytetty ja jotka ovat hyvin vaikeassa tilanteessa, koska meillä ei ole niin selvää lainsäädäntöä, joka nimenomaan velvoittaisi kuntia tarjoamaan näille lapsille samanvertaiset palvelut kuin suomalaisille lapsille — vaikka YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen pitäisi siihen velvoittaa. Onko odotettavissa nyt, ministeri Saarikko, jotain myös, jotta kunnat oikeasti ymmärtäisivät, että heidän kuuluu tarjota myös muita palveluja kuin nämä, mistä nyt tässä esityksessä on kysymys? 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Ministeri Saarikko, 2 minuuttia. 
21.53
Perhe- ja peruspalveluministeri
Annika
Saarikko
Arvoisa puhemies! Tämä vastaus ei kestä niin kauan. Edustaja Biaudet’n kanssa jaamme saman huolen, ja lasten osalta kuntaohje on nyt kuntiin annettu. [Eva Biaudet: Kiitoksia!] 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Senast publicerat 24-01-2018 15:42