Punkt i protokollet
PR
114
2017 rd
Plenum
Onsdag 8.11.2017 kl. 14.00
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 2 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande MiUB 13/2017 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 26.10.2017. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
217 § 2 mom. 
Andre vice talman Arto Satonen
Riitta Myller har understödd av Anders Adlercreutz föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Riitta Myllers förslag "nej".
Omröstningsresultat: 98 ja, 54 nej; 47 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 85/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 25-10-2018 15:03